Aylık arşiv: Ağustos 2012

Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/11-42 K:2008/45 T:30.01.2008 Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Kambiyo Senedi Özet Uygulanan ihtiyati haczin haksız olduğu saptandığına göre, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği, davacının uğradığı zararlardan davalı firma sorumlu tutulmalıdır. 2004 s. Yasa m. 257, 259 Taraflar arasındaki "maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Bursa İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce davanın YAZININ DEVAMI [...]

SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/6282 K:2008/117 T:13.02.2008 SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK HAMİLİN HAKLARI Özet Süresinde ibraz edilmeyen çek bakımından Kambiyo Hukuku'ndan doğan haklar yitirilir. Ancak, çek hamilinin sebepsiz zenginleşmeye dayanarak keşideci aleyhine takip yapması mümkündür. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi YAZININ DEVAMI [...]

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/3-159 K:2008/158 T:20.02.2008 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO YAZILI DELİL BAŞLANGICI ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONODA TANIK DELİLİNE DAYANMA TARAFLARIN KANIT YÜKÜMÜ Özet Ticaret Kanunu hükümleri bakımından zamanaşımına uğrayan bono, temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı niteliğinde olup, temel borç ilişkisinin varlığı tanık delili ile kanıtlanabilir. Bu konuda ispat yükümlülüğü YAZININ DEVAMI [...]

GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/478 K:2008/3323 T:25.02.2008 GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ÖDEME EMRİ 2004 s. Yasa m. 16 Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun ild ayrı adresi bildirilmiştir. YAZININ DEVAMI [...]

İşçi Alacakları İçin İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/11347 K:2008/1905 T:03.03.2008 İCRA HUKUKU MENFİ TESPİT DAVASI İCRA ALACAKLISININ HAKLARI TAZMİNAT KOŞULU Özet Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda; icra takibinin mahkemece verilen tedbirle durdurulmuş ve alacaklının alacağına kavuşması geciktirilmiş olduğundan, alacaklı yararına tazminata hükmedilmelidir. Taraflar arasındaki menfi tespit davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması YAZININ DEVAMI [...]

İcra Hukukunda İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/2626 K:2008/5249 T:18.03.2008 İCRA HUKUKU İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ALACAKLININ HAKLARI Özet İtirazın iptali davası sonucunda, alacaklı lehine tahakkuk eden; icra inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti gibi yeni alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu olan icra takibiyle borçludan talep edilebilmesi mümkündür. İtirazın iptali davasından sonra alacaklının takip YAZININ DEVAMI [...]

İlamlı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/16170 K:2008/16127 T:23.09.2008 İCRA HUKUKU İLAMLARIN İCRASI KESİNLEŞME KOŞULU İCRA MAHKEMESİ KARARI Özet Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara ve aile ve şahsın hukukuna ait ilamlar kesinleşmedikçe infaz olunamaz. İcra Mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşme koşulu aranmaz. 2004 s. Yasa m. 361 1086 s. Yasa m. 443/4 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti İçinde temyizen tetkiki YAZININ DEVAMI [...]

İcra Hukukunda İhalenin Feshi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/19368 K:2008/17352 T:14.10.2008 İCRA HUKUKU İHALENİN FESHİ İHALE BORCUNUN İHALEDEN SONRA ÖDENMESİNİN İHALEYE ETKİSİ Özet İhale tarihinden sonra dosya borcunun ödenmiş olması ihalenin feshini gerektirmez. 2004 s. Yasa m. 134 818 s. Yasa m. 226 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı Nedim Tunç' tarafından İstenmesi üzerine bu iple ilgili dosya mahallinden YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibinde Tebligatın Usulsüzlüğü

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/14818 K:2008/18419 T:24.10.2008 TEBLİGAT HUKUKU USULSÜZ TEBLİĞ ÖĞRENME TARİHİ KAPIYA YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ GECİKMİŞ İTİRAZ Özet Usulsüz tebliği öğrendiğini beyan eden muhatap, öğrenme tarihi itibariyle tebliği almış sayılır. Buna göre, borçlunun öğrendiğini bildirdiği tarih tebliğ tarihi olarak düzeltilmelidir. Tebligat Yasasının 21. maddesine göre kapıya yapıştırma yönteminin uygulanması için, tebligat YAZININ DEVAMI [...]

İcra İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/4971 K:2008/12705 T:30.10.2008 İCRA HUKUKU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ AVUKATIN AZLİ VEKALET ÜCRETİ İCRA İNKAR TAZMİNATI Özet Davacının haksız olarak azledilmesi ile hukuki yardım sona erdiğinden bu icra takiplerinin davacı yönünden tahsili artık mümkün değildir. Buna göre takip edilen icra dosyaları bakımından tahsil edilebilir aşamaya gelmiş olanlar için takip tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifisi'ne YAZININ DEVAMI [...]