Aylık arşiv: Ağustos 2012

İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2008/9384 K:2008/10472 T:03.11.2008 İtiraz Menfi Tespit Davası Hukuki Yarar Özet İlamsız icra takibine süresi içinde itiraz edilmesi halinde takip durur ise de, itirazın iptali davası açılmadığı sürece uyuşmazlığın kesin hükme bağlanması söz konusu olmaz. Bu nedenle menfi tespit davası açmada hukuki yararı vardır. 2004 s. Yasa m. 67,68,72 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda, YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibinin Durdurulması

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/15894 K:2008/19422 T:06.11.2008 İCRA HUKUKU İFLASIN ERTELENMESİ TAKİBİN DURDURULMASI Özet İflasın ertelenmesi için açılan davada, mahkemece tedbiren icra takiplerinin durdurulması kararına dayanılarak takibin iptali isabetsiz olmuştur. Takibin durdurulması kararı verilmelidir. 2004 s. Yasa m. 179/a-b 1086 s. Yasa m. 101 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı YAZININ DEVAMI [...]

Tahliye Davaları, İcra Takibi Yoluyla Kiracının Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2012/3005 K:2012/6787 T:07.05.2012 Kiralananın Tahliyesi Duruşma Zorunluluğu Hukuki Dinlenilme Hakkı Özet İİK'nın 17, 18. maddelerinde öngörülen şikayet davalarında olduğu gibi kanunun duruşma açılmadan dosya üzerinden karar verilmesini hakime takdir hakkı tanıdığı hallerde dosya üzerinden karar verilebilir. Kanunun açıkça duruşma açılmasını emrettiği durumlarda dosya üzerinden karar verilemez. Yasa koyucunun takip YAZININ DEVAMI [...]