ankara icra avukatları

İcra Davası

Soru; Merhaba, bir önceki evimde kiracıyken başımızdan bir olay geçti, elektrik sayacında bir usulsüzlük tespit edilmiş ve o dönemde biz oturduğumuz için bin TL’lik bir ceza kestiler, hâlbuki biz eve taşındığımızdan beri sayaçta bir oynama ya değişiklik yapmamıştık. Sonra ev sahibi eski faturaları getirerek önceki kiracılardan kaynaklandığını söylemişti ve bizde öyle dediği için olayın üstüne düşmedik. Bir süre sonra evden taşındık ve 7 ay gibi YAZININ DEVAMI [...]

SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/6282 K:2008/117 T:13.02.2008 SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK HAMİLİN HAKLARI Özet Süresinde ibraz edilmeyen çek bakımından Kambiyo Hukuku'ndan doğan haklar yitirilir. Ancak, çek hamilinin sebepsiz zenginleşmeye dayanarak keşideci aleyhine takip yapması mümkündür. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi YAZININ DEVAMI [...]

İcra Hukukunda İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/2626 K:2008/5249 T:18.03.2008 İCRA HUKUKU İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ALACAKLININ HAKLARI Özet İtirazın iptali davası sonucunda, alacaklı lehine tahakkuk eden; icra inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti gibi yeni alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu olan icra takibiyle borçludan talep edilebilmesi mümkündür. İtirazın iptali davasından sonra alacaklının takip YAZININ DEVAMI [...]

İlamlı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/16170 K:2008/16127 T:23.09.2008 İCRA HUKUKU İLAMLARIN İCRASI KESİNLEŞME KOŞULU İCRA MAHKEMESİ KARARI Özet Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara ve aile ve şahsın hukukuna ait ilamlar kesinleşmedikçe infaz olunamaz. İcra Mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşme koşulu aranmaz. 2004 s. Yasa m. 361 1086 s. Yasa m. 443/4 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti İçinde temyizen tetkiki YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2008/9384 K:2008/10472 T:03.11.2008 İtiraz Menfi Tespit Davası Hukuki Yarar Özet İlamsız icra takibine süresi içinde itiraz edilmesi halinde takip durur ise de, itirazın iptali davası açılmadığı sürece uyuşmazlığın kesin hükme bağlanması söz konusu olmaz. Bu nedenle menfi tespit davası açmada hukuki yararı vardır. 2004 s. Yasa m. 67,68,72 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda, YAZININ DEVAMI [...]