ankarada avukat

SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/6282 K:2008/117 T:13.02.2008 SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK HAMİLİN HAKLARI Özet Süresinde ibraz edilmeyen çek bakımından Kambiyo Hukuku'ndan doğan haklar yitirilir. Ancak, çek hamilinin sebepsiz zenginleşmeye dayanarak keşideci aleyhine takip yapması mümkündür. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi YAZININ DEVAMI [...]

İlamlı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/16170 K:2008/16127 T:23.09.2008 İCRA HUKUKU İLAMLARIN İCRASI KESİNLEŞME KOŞULU İCRA MAHKEMESİ KARARI Özet Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara ve aile ve şahsın hukukuna ait ilamlar kesinleşmedikçe infaz olunamaz. İcra Mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşme koşulu aranmaz. 2004 s. Yasa m. 361 1086 s. Yasa m. 443/4 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti İçinde temyizen tetkiki YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2008/9384 K:2008/10472 T:03.11.2008 İtiraz Menfi Tespit Davası Hukuki Yarar Özet İlamsız icra takibine süresi içinde itiraz edilmesi halinde takip durur ise de, itirazın iptali davası açılmadığı sürece uyuşmazlığın kesin hükme bağlanması söz konusu olmaz. Bu nedenle menfi tespit davası açmada hukuki yararı vardır. 2004 s. Yasa m. 67,68,72 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda, YAZININ DEVAMI [...]