GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2008/478
K:2008/3323
T:25.02.2008

GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ
ÖDEME EMRİ

2004 s. Yasa m. 16

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun ild ayrı adresi bildirilmiştir. Bunlardan … Etiler/istanbul adresine çıkarılan Ödeme emri 14.11.2006 da; Ortaköy/İstanbul adresine çıkartılan ödeme emri ise 1.11.2006 tarihinde borçluya tebliğ edilmiştir. Borçlu tarafından 21.11.2006 da icra mahkemesine müracaat edilerek ödeme emrinin iptali şikayetinde bulunulmuştur. Borçluya ild kez ödeme emri tebliğ edildiğine göre ( 14.11.2006 da kendisine tebliğ edilen ödeme emri tebligat dolayısıyla ) borçlunun mahkemeye başvurusu IIK-‘nun 16. maddesinde belirtilen yasal ( 7 ) günlük şikayet süresi içerisindedir. Borçluya ikinci kez ödeme emri tebliği ile yeni bir hak tanınmış bulunmaktadır. O halde mahkemece işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken vazıh biçimde istemin süre aşımından reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazdı nedenlerle I.I.K. 366 ve H.U.M.K-‘nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.