İşçi Alacakları İçin İcra Takibi

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

E:2007/11347
K:2008/1905
T:03.03.2008

İCRA HUKUKU
MENFİ TESPİT DAVASI
İCRA ALACAKLISININ HAKLARI
TAZMİNAT KOŞULU

Özet
Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda; icra takibinin mahkemece verilen tedbirle durdurulmuş ve alacaklının alacağına kavuşması geciktirilmiş olduğundan, alacaklı yararına tazminata hükmedilmelidir.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı, davalı vekilince durusmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasma, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenenieyeceğine ve özellikle, dava konusu bonodaki imzanın davacı eli mahsulü olduğunun anlaşılmasına göre davacının temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davalının temyizine gelince,
Davalı yanca başlatılan icra takibi, mahkemece verilen tedbir kararı ile durdurulmuş ve alacaklının alacağına kavuşması geciktirilmiş olduğundan İİK’in 72/4. maddesi uyarınca davalı alacaklı yararına tazminata hükmedilmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) sayılı bentte açıklanan nedenle davacının temyiz itirazlarının reddine, (2) sayılı bentte açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.