İcra Takibinin Durdurulması

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2008/15894
K:2008/19422
T:06.11.2008

İCRA HUKUKU
İFLASIN ERTELENMESİ
TAKİBİN DURDURULMASI

Özet
İflasın ertelenmesi için açılan davada, mahkemece tedbiren icra takiplerinin durdurulması kararına dayanılarak takibin iptali isabetsiz olmuştur. Takibin durdurulması kararı verilmelidir.

2004 s. Yasa m. 179/a-b
1086 s. Yasa m. 101

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu şirket tarafından Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce iflasın ertelenmesi istemi ile açılan davaya ilişkin olarak, aynı mahkemece 2008/128 E. 25.02.2008 tarihli kararı ile davacı şirket hakkında icra takibi yürütülmemesine karar verilmiştir. Söz konusu karar, açılan davaya ilişkin olarak HUMK.’un 101. ve devamı maddelerinde belirtilen ihtiyati tedbire ilişkin karar olup, iflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra, sonuçlarına ilişkin olarak düzenlemeleri içeren İİK’nın 179/a ve b maddelerinde öngörülen tedbirle ilgisi bulunmamaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi mahkemece icra takiplerinin ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verildiğinden alacaklının yapmış olduğu şikâyete konu takipte ilgili olarak durma kararı vermek gerekirken somut olayda uygulanma yeri bulunmayan İİK. 179/b maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.ün 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:İstanbul Barosu Dergisi 2009/2