İcra Hukukunda İhalenin Feshi

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2008/19368
K:2008/17352
T:14.10.2008

İCRA HUKUKU
İHALENİN FESHİ
İHALE BORCUNUN İHALEDEN SONRA ÖDENMESİNİN İHALEYE ETKİSİ

Özet
İhale tarihinden sonra dosya borcunun ödenmiş olması ihalenin feshini gerektirmez.

2004 s. Yasa m. 134
818 s. Yasa m. 226

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı Nedim Tunç’ tarafından İstenmesi üzerine bu iple ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK’in 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, (ihalenin Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı), (satış ilanı tebliğ edilmemiş olması), (satılan malın esaslı niteliklerindeki hata) ve (ihaledeki fesat) nedeniyle ihalenin bozulabileceği-ne değinilmiştir.
İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay uygulamasında;
a)İhaleye fesat karıştırılmış olması,
b)Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
c) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
d)Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması,
Şeklinde sıralanabilir.
Somut olayda, borçlu SS. Yenice Sahil Yapı Koop. hakkında yapılan icra takibi nedeniyle 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan B Blok 12 nolu konut vasıflı bağımsız bölümün 07.02.2008 tarihinde yapılan 2. artırmada Nedim’e ihale edildiği anlaşılmaktadır. Borçlu vekili Mahkemeye verdiği 12.03.2008 tarihli dilekçesinde, dosya borcunun dava tarihi itibari ile 5.250,00-YTL. olup, 03.03.2008 tarihinde ödendiğini ve Mahkemece de bu gerekçe ile ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir. İhalenin feshi nedenleri yukarıda açıklanmış olup, İhale tarihinden sonra dosya borcunun ödenmiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Ödeme İhale tarihinden Önce olsa bile bu hususta ihaleden önce Mahkemeye başvurularak takibin iptalinin sağlanması yoluna gidilmesi gerekip, itfa nedenine dayalı olarak ihalenin feshi istenemez.
Öte yandan ihale konusu taşınmaz tapu kaydında konut vasıflı bağımsız bölüm olup, borçlu Kooperatif adına kayıtlıdır. Satış ilanı da tapu kaydına uygun yapılmıştır. Bu nedenle Mahkemenin taşınmazın kooperatif hissesi olduğunun ilanda belirtilmediğine ilişkin fesih nedeninin yasal bir dayanağı da bulunmamaktadır.
O halde Mahkemece açıklanan nedenlerle 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan B Blok 12 nolu konut vasıflı bağımsız bölümün 07.02.2008 tarihli ihalesinin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken şikâyetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: İhale alıcısı Nedim’in temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:İstanbul Barosu Dergisi 2009/2