SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK İCRA TAKİBİ

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

E:2007/6282
K:2008/117
T:13.02.2008

SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK
HAMİLİN HAKLARI

Özet
Süresinde ibraz edilmeyen çek bakımından Kambiyo Hukuku’ndan doğan haklar yitirilir. Ancak, çek hamilinin sebepsiz zenginleşmeye dayanarak keşideci aleyhine takip yapması mümkündür.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, müvekkili Beşiktaş Şubesi ile dava dışı P. Ticaret-Naciye arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi’ne istinaden kredi kullanıldığını ve kredi borcuna karşılık dava konusu çekin ciro edilerek verildiğini, borcun ödenmemesi üzerine çekin takibe konulduğunu ancak haksız olarak takibe, davalının itiraz ettiğini iddia ederek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece süresinde bankaya ibraz edilmeyen çekin kambiyo vasfını kaybettiği, takip konusu yapılan belgenin kambiyo senedi niteliğinde bulunmaması, taraflar arasında bir ticari ilişkinin olmadığı, davacının ancak Naciye’ye takibi yöneltebileceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu çek süresinde ibraz edilmediğinden Kambiyo Huku-ku’ndan doğan haklar yitirilmiş ise de çeki ciro yolu ile eline geçiren yetkili hamil durumundaki davacı, TTK’nın 644. maddesinde dayanarak keşideci aleyhine takip yapabilir ve dava açabilir. Bu durumda davalı keşidecinin sebepsiz zenginleşmediğini kanıtlaması gerekmektedir. Mahkemece bu yönler gözetilmeden yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 13.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.